Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Vasúti pályaépítési és fenntartási továbbképzési szakirányú szak

A szakirányú továbbképzés megnevezése:
vasúti pályaépítési és fenntartási szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
vasúti pályaépítési és fenntartási szakmérnök

A szakirányú továbbképzés képzési területe:
műszaki

A felvétel feltétele:
építőmérnöki alapképzési szakon szerzett oklevél

A képzési idő:
2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
60 kredit

A képzés célja:
Olyan speciális és naprakész ismeretekkel rendelkező okleveles szakmérnökök képzése, akik mérnöki szakképzettségük és felsőfokú szakismereteik birtokában folytatott eredményes mérnöki tevékenységük során szerzett tapasztalataikra támaszkodva képesek a vasúti pályaépítési és fenntartási folyamatok, a vasútépítési és fenntartási projektek komplex irányítására és vezetésére. A képzés felkészítést nyújt a vasútépítés és pályafenntartás területén dolgozó mérnö¬kök és szakemberek részére tudásuk, ismereteik bővítéséhez, korszerűsítéséhez, elsősorban gya¬kor¬lati szakmai tudásuk mélyítéséhez, a legújabb technológiák megis¬me¬r鬬séhez, biztosítja a vasúti közlekedési ismeretekkel rendelkező szakemberek számára a nappali oktatásban megszerzett tudásanyag speciális területeinek a bővítését.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek, kompetenciák:
A résztvevők kiképzése és felkészítése a nemzetközi és hazai piaci viszonyok közötti működésre, versenyképes ismeretek elsajátítása, különös tekintettel az Európai Unió integrált piacán való működésre. A képzés felkészítést nyújt a vasútépítés és pályafenntartás területén dolgozó mérnökök és szakemberek részére tudásuk, ismereteik bővítéséhez, korszerűsítéséhez, elsősorban gyakorlati szakmai tudásuk mélyítéséhez, a legújabb technológiák megismeréséhez, biztosítja a vasúti közlekedési ismeretekkel rendelkező szakemberek számára a nappali oktatásban megszerzett tudásanyag speciális területeinek bővítését. A képzés fejleszti, ill. kialakítja az elemző, problémamegoldó készségeket, biztosítja a komplex, és mindig a legfrissebb tudásanyag megszerzését és hasznosítását. Ezeken túlmenően a résztvevők megismerkedhetnek az új pályaépítési technológiákkal, építésmódokkal a vasútépítés területén. A képzés felkészít a szakterületen a problémák felismerésére és azok megoldására, érdemi és használható megoldások kidolgozására, - szakmai, környezeti, társadalmi és etikai szempontokat egyaránt mérlegelő - önálló irányítói feladatok ellátására.

A szakirányú továbbképzés ajánlható:
A közlekedésépítés területein dolgozó, illetve ilyen jellegű munkákat irányító, szervező szakemberek és középvezetők számára


A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök kreditértékei:
Vasúti pályarehabilitáció ütemtervezése: 8-12 kredit
Vasúti üzem és pályafenntartás: 8-12 kredit
Hézagnélküli felépítmény gyakorlati vonatkozásai: 8-12 kredit
Vasúti pályaszerkezetek: 4-6 kredit
Számítógépes segédprogramok: 4-8 kredit
Kivitelezés, beruházás: 4-6 kredit
Vezetési és jogi ismeretek: 4-6 kredit

A szakdolgozat kreditértéke:
Szakdolgozat: 10 kredit

A képzésért felelős Tanszék:
Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék

A szakért felelős oktató:
Dr. Kovács Imre PhD, tanszékvezető főiskolai tanár

A képzés formája:
A képzés a hagyományoknak megfelelően un. konferencia rendszerben (levelező képzés) zajlik.

A képzés szerkezete:
A képzés 2 féléves. Az oktatás félévenként 6 alkalommal, konzultációnként 2 napon keresztül történik. A tantervi háló alapján látható, hogy összesen a teljes kurzusra vetítve 180 elméleti és gyakorlati órában részesülnek a hallgatók (ebbe beletartoznak a szakdolgozat készítésére, illetve konzultálásra szánt órák is). Az egy konzultációra eső tanórák száma minden egyes szemeszterben 15 óra.

A képzés módszere:
Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt - részben egymásra épülő, részben egymástól független - aláírások és félévközi jegyek megszerzéséből, valamint kollokvium letételéből, záróvizsgából, szakdolgozat elkészítéséből és annak védéséből tevődik össze.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer:
Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt - részben egymásra épülő, részben egymástól független - tantárgyak félévközi és kollokviumi jegyeinek megszerzéséből, a választott szakdolgozat elkészítéséből és megvédéséből, valamint a Záróvizsga sikeres letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat:
A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen adódó vasúti pályaépítési és fenntartási szakmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási feladat kidolgozása, amely a hallgató tanulmányai során megszerzett ismereteire támaszkodva, a helyszín, és ¬kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával - a belső és külső konzulensek irányításával - egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a vasúti pályaépítési és fenntartási szakmérnök feladatainak elvégzésére és a tananyagon túl jártas a szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni. Formai követelmények: a szakdolgozat terjedelme 40-60 oldal és a kapcsolódó rajzi munkarészek.

 

A Záróvizsgára bocsátás feltétele:
o 60 kredit megszerzése a tantervben előírt módon, melyből 10 kredit a szakdolgozat
o a szakdolgozat elkészítése, benyújtása, és annak tanszéki elfogadása.

A Záróvizsga részei:
o a szakdolgozat kidolgozásának ismertetése 8-10 perces prezentáció keretében,
o a szakdolgozat megvédése a Záróvizsga Bizottság által feltett kérdések megválaszolásával,
o szóbeli vizsga az intézmény tanterve által meghatározott tantárgyakból.

A Záróvizsga eredménye:
A Záróvizsga Bizottság által a szakdolgozatra - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szakmai szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

Az oklevél minősítése alapjául szolgáló számítás módja:
A Záróvizsga Bizottság által a szakdolgozatra - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szakmai szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámításának rendje:
A Vasúti pályaépítési és fenntartási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak tantervében található tárgyak ismeretanyaga és azok elsajátítására szolgáló módszertani eszközök elsősorban a MÁV képzési programjában megtalálható elemeket tartalmazzák, annak megfelelően készült és épül fel. Az előző tanulmányokban elsajátított ismeretanyagok ennek a követelménynek csak részleteiben felelhetnek meg, ezért a korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok nem számíthatóak be.