Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

BEMUTATKOZÁS

Hasznos információk

Letölthető programok

Bemutatkozás

A Műszaki Karon 1980-ban indult meg az építőmérnökök képzése. A Kar 1996-ban az integrációs folyamatok mentén a Kossuth Lajos Tudományegyetemhez kapcsolódott. A KLTE 2000-ben integrálódott a Debreceni Egyetem jelenlegi struktúrájához, a Műszaki Kar ma a Tudományegyetemi Karok szervezetébe tartozik.

Alapításától kezdve az építőmérnök szak folyamatosan fejlődött, mind személyi mind tárgyi feltételeiben. Ezen fejlődés egyenes folytatása az EU bolognai folyamatának elvárásaihoz történő igazodás.

A DE Műszaki Kara 2004-ben szakított a közel 40 éves, több tanszéket tömörítő, egy gazdasági egységet alkotó intézetekből álló kari felépítéssel.  Az Építőipari Intézet három tanszékének oktatási és kutatási feladatait a Magasépítési és Településtudományi Tanszék, valamint a Mély- és Szerkezetépítési Tanszék látta el, 2008 évtől Építészmérnök és Építőmérnöki Tanszék néven. 

Az önálló tanszéki lét első nagy kihívása volt a kreditalapú tanulmányi rendszerre való áttérés, ennek akkreditációja 2005-ben volt. 2006 évtől indult az építőmérnök BSc alapszintű oktatás magasépítési és települési szakirányon nappali és levelező tagozaton.

Az építőmérnök szakos hallgatók képzése során nagy hangsúlyt fektettünk a végzős hallgatók diploma feladatainak szakmai színvonalára. Erre garanciát jelentettek a végzős hallgatóinkat fogadó intézményektől rendszeresen kapott, mindig élő szakmai problémákat feldolgozó komplex mérnöki tudást igénylő diplomatémák, melyeket egy ipari és egy tanszéki konzulens irányításával kellett kidolgozni, s melyeket számos esetben ipari megvalósítás követett.

Az oktatói gárda megerősítésével párhuzamosan jelentős TDK munka bontakozott ki hallgatói körökben. A szervezetté váló TDK munka eredményeként hallgatóink sikereket értek el az OTDK rendezvényein is.

Mérnökgeológiai műhely

A Mérnökgeológiai műhely munkájában az Építőmérnöki Tanszék és az Ásvány és Földtani Intézet vesz részt. Céljuk a geológiai és mérnöki problémák komplex kezelése, a földtani, tektonikai mozgások mérnöki modellezése.

Foglalkoznak a Hernád-völgyi tektonikai mozgások településeket ill. azok épületeit, közműveit ért károsodások feltérképezésével, időbeli geodéziai mérések végrehajtásával a terepmozgások meghatározása céljából. Tevékenységük során felmérték a programba bekapcsolódó településeket várhatóan érő talaj eredetű károsodások geológiai okait. A kapott eredményeket térinformatikai eszközökkel felmérve és feldolgozva napjainkban zajlik a térség talajtani mozgásainak numerikus modellezése. A program témáját több TDK dolgozat. Szakdolgozat, és megjelenés előtt álló publikáció fogja összefoglalni. Sikeresnek tekinthető az Avas oldalában lévő avasi pincesor geológiai és geodéziai feltárása és térinformatikai eszközökkel történő feltérképezése is. A pincesoron tapasztalható jelentős tektonikai mozgásokat az Építőmérnöki Tanszéken kidolgozott megerősítési eljárásokkal kívánják a jövőben megakadályozni.
 
A Mérnökgeológiai műhely együttműködik a Településtudományi műhellyel kistelepülések védett építészeti emlékeinek felmérésében, az esetleges talaj eredetű károsodások meghatározásában, ill. azok elhárításában. Vizsgálják a talajeredetű károsodások megakadályozásának lehetőségeit. Kutatási programjaik között elsőszámú helyen szerepel egy komplex, települési és kistérségi mintamodell felállítása, melyben az országos és helyi hatóságok mellett szaktanácsadói testületek működnek települések állagvédelmi és értékvédelmi feladatainak megoldásában.
 
Tartószerkezeti műhely

A Tartószerkezeti műhely az Építőmérnöki Tanszéken működik. Célja az építőipar fejlődését biztosító modern tartószerkezeti megoldások ill. technológiák kidolgozása és alkalmazása. Meghatározó kutatási eredményeik egyike a Mezőpanel vázszerkezet kidolgozásában való közreműködés. A fib MT tagjaként napjainkban is jelentős kutatási és fejlesztési munka folyik elsősorban a kompozit jellegű építőanyagok terén, szorosan együttműködve a BMGE Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszékével. Kutatásokat folytatnak a bio ill. ökológikus építőanyagok felhasználási lehetőségeiről. Eredményeiket több hazai és nemzetközi publikáció foglalja össze.

Geodézia Laboratórium

Az elmúlt néhány évben a geodézia laboratóriumban végrehajtott fejlesztések utol érték korunk rohamos technikai fejlődése által diktált szinte napról napra növekvő elvárásokat.

Beszerzésre került egy GPS RTK vevő amely használatának ismerete a XXI. században alkotó mérnökök számára már elengedhetetlen.

A hagyományos magasságmérésre szolgáló eszközökön túl a laboratórium gyarapodott több digitális szintezőműszerrel és lézertávmérőkkel is. Fontosnak tartjuk, hogy a leendő mérnökök sajátítsák el a térképszerkesztés műveleteit így interaktív térképszerkesztő szoftverek kerültek beszerzésre, melyek oktatása már el is kezdődött.

A fejlődés és fejlesztés folyik tovább, hiszen egy a jelenleg folyamatban lévő pályázat sikere esetén újabb, építőiparban használatos mérőállomásokkal és kamerákkal ellátott távmérőkkel fog gyarapodni laboratóriumunk.

Tartószerkezeti és Szilárdságtani Laboratórium       

A Laboratórium 2005-től kezdődően több kiemelkedő eredményű Hallgató DETEP és TDK tevékenységének „otthona". A TDK konferenciák állandó résztvevőit képezik a Laboratóriumban dolgozó demonstrátor hallgatók. A Laboratóriumban beton-technológiai, építési üvegekkel és faanyagokkal kapcsolatos kutatásokat végeznek hallgatóink.

Az MSc szintű építőmérnök képzés beindítása közeli terveink között szerepel. Regionális feladatainkat elsősorban a környező kistérségekben égetően jelentkező, települési, infrastrukturális és környezetvédelmi feladatokat ellátó szakemberek képzésében látjuk.